.

Drodzy akwaryści!

Rabaty dla forumowiczów DFA
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej


Konkurs numer 2

[ Komentarze Facebooka]

Moderator: Grupa DFA

Konkurs - Leniuchowanie

Ankieta wygasła 6 lip 2014, o 17:50

"Nie masz kasku? Wole bez"
1
4%
"Ale ja chcę Ci tylko torebkę oddać."
0
Brak głosów
"Zmęczony po długim weekendzie i grillu"
1
4%
"Powrót do domu po wyczerpującym weekendzie"
1
4%
"Weekendowe leniuchowanie nad jeziorkiem"
5
20%
"Choć powyrywamy jakieś kocice!"
2
8%
"Pasowanie na Rycerza"
1
4%
"Bez wędki nad Niagarą"
9
36%
"Takie sobie kolczyki sprawiłam a co"
1
4%
"Plaża Sousse w Tunezji"
4
16%
 
Liczba głosów : 25

Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 29 maja 2014, o 05:05

Z przyjemnością ogłaszamy kolejny konkurs na forum DFA.

"Konkurs - Leniuchowanie"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich forumowiczów.
Z uwagi na to że wiele osób pewnie było gdzieś w długi weekend albo po porostu leniuchowało co najmniej kilka dni,
tematem konkursu jest najśmieszniejsze zdjęcie leniuchującego forumowicza.
Konkurs o nieco swobodnej tematyce ale mam nadzieję że się spodoba.
Zdjęcia należy umieszczać w postach poniżej regulaminu.
Wstawienie zdjęcia jest równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.

Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - Pokarm Tropical VITALITY&COLOR, kalendarz Tropical, smycz,
II miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT, kalendarz Tropical , smycz,
III miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT CHIPS, kalendarz Tropical, smycz.


Regulamin Konkursu
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie "Konkurs - Leniuchowanie", zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląskie Forum Akwarystyczne, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2014 i kończy się w dniu 28 czerwca 2014 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o przesłanie których uczestnik zostanie poproszony po zajęciu miejsca za które przysługuje nagroda, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, który jest :
1) osobą pełnoletnią lub na udział pisemną zgodę wydał opiekun prawny,
2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na wstawieniu zdjęcia konkursowego we właściwym temacie.
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie administracji, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
5. Użytkownik może wstawić tylko jedno zdjęcie konkursowe.

§ 3
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY O SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje się przez głosowanie na stronie dfa.net.pl.
2. Głosowanie trwa w dniach od 29 czerwca do 06 lipca 2014 r.
3. Minimalna ilość zgłoszonych prac to 5, w przypadku mniejszej ilości prac wyniki konkursu nie są publikowane i nagrody nie zostaną przyznane.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo, na mail podany przy rejestracji na forum DFA.
5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem, o którym mowa w paragrafie 3, ust. 3.
6. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
8. Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
9. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
10. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 5 lipca 2014 r.
2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej http://www.dfa.net.pl.
6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 15 cze 2014, o 04:47

Widzę że coś nie ma chętnych na wzięcie udziału w konkursie.
Żeby was trochę ośmielić wrzucam swoją fotkę.
Nie martwcie się nie zgarnie wam nagrody, ponieważ jestem wykluczony z konkursu.
A więc: SERQU na tle Iwagumi.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez marcin2983 » 15 cze 2014, o 10:41

Zdjęcie z zawodów serii: "Nie masz kasku? Wole bez" (starsi forumowicze pewnie kojarzą :) )
Zwracam uwagę szanownego JURY na takie same, rytualne stroje walczących zawodników :D

P.S. Ludziska nie biorą udziału w konkursie bo wszyscy założyli, że i tak najlepsze zdjęcie wrzuci Dragonita ;)
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Avatar użytkownika
marcin2983
Donator
 
Posty: 925
Dołączył(a): 16 wrz 2012, o 18:15
Lokalizacja: Wrocław (Gaj)

Re: Konkurs numer 2

Postprzez czarna18181 » 15 cze 2014, o 11:41

To ja też coś dodam nie do końca jest to z weekendu majowego bo taki dłuższy weekend zrobiłam sobie miesiąc wcześniej ale mam nadzieje że będzie uznane :).
Z serii: "Zostaw mnie!!"
"Ale ja chcę Ci tylko torebkę oddać." :P
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Avatar użytkownika
czarna18181
Nowicjusz
 
Posty: 16
Dołączył(a): 6 kwi 2014, o 17:05

Re: Konkurs numer 2

Postprzez LukaszT » 15 cze 2014, o 12:20

Zmęczony po długim weekendzie i grillu, ale znajomi mieli jeszcze siłę na żarty :)

Dziękuje wszystkim forumowiczom za głosy :) Pozdrawiam
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Ostatnio edytowano 16 cze 2014, o 07:45 przez LukaszT, łącznie edytowano 1 raz
LukaszT
Użytkownik
 
Posty: 50
Dołączył(a): 15 kwi 2014, o 10:49

Re: Konkurs numer 2

Postprzez antek1981 » 15 cze 2014, o 21:00

Powrót do domu po wyczerpującym weekendzie
WP_20140515_001.jpg
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Ostatnio edytowano 16 cze 2014, o 21:08 przez antek1981, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
antek1981
Donator
 
Posty: 651
Dołączył(a): 14 wrz 2012, o 18:20
Lokalizacja: Wrocław

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 16 cze 2014, o 16:52

Jako nowa na forum też spróbuję :)

Weekendowe leniuchowanie nad jeziorkiem :)
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez LukaszT » 16 cze 2014, o 17:14

Serqu dawaj tą ładną Panią nową forumowiczkę do głosowania :)
LukaszT
Użytkownik
 
Posty: 50
Dołączył(a): 15 kwi 2014, o 10:49

Re: Konkurs numer 2

Postprzez r4ll » 16 cze 2014, o 17:49

Choć powyrywamy jakieś kocice!


Obrazek

PS. Monitory przyciemniła lampa błyskowa.
r4ll
Donator
 
Posty: 633
Dołączył(a): 26 sty 2014, o 23:15

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 16 cze 2014, o 20:00

Witam wszystkich.

Ponieważ zmiany w ankiecie powodują zerowanie się wcześniej oddanych głosów, jesteśmy zmuszeni zmienić regulamin Konkursu.
Na zdjęcia czekamy bez zmian do 28.06, natomiast samo głosowanie odbędzie się w dniach od 29.06 do 06.07.
Przepraszam wszystkich za zmianę ale czasami informatyka ze mną wygrywa.
Oczywiście niniejsza zmiana zostanie wyszczególniona w Regulaminie.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Odp: Konkurs numer 2

Postprzez Szymijohn » 23 cze 2014, o 13:13

A tak odpoczywam ja:
Te zdjęcie jest z bardzo ważnego dla mnie dnia. Po 10 latach bycia w Polskim Ruchu Rycerskim zostałem Rycerzem Pasowanym czyli takim prawdziwym ;)
Zdjęć jest masa...
Edit: Na prośbę Serqu'a zostawiam to najważniejsze dla mnie zdjęcie z chwili Pasowania mnie na Rycerza
Obrazek


Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 26 cze 2014, o 08:37 przez Szymijohn, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Szymijohn
Donator
 
Posty: 1027
Dołączył(a): 26 gru 2013, o 19:42
Lokalizacja: Nowogrodziec/Wrocław-Strzeganowice

Re: Konkurs numer 2

Postprzez agg » 24 cze 2014, o 07:02

Ok Szymijohn, ale ja wolałabym zdjęcie "w akcji", jak wymachujesz mieczem w jakiejś fajnej turniejowej scenerii, więc proszę o jeszcze!
agg
Donator
 
Posty: 197
Dołączył(a): 29 sie 2011, o 11:06
Lokalizacja: Wrocław

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Rygiel » 24 cze 2014, o 20:51

Bez wędki ;)

nad Niagara.jpg
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Avatar użytkownika
Rygiel
Stały bywalec
 
Posty: 317
Dołączył(a): 3 mar 2014, o 18:45
Lokalizacja: Wołów - Nora

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 25 cze 2014, o 18:21

Szymi super zdjęcia. Proszę jednak o pozostawienie tylko tego które mamy poddać pod głosowanie.
Natomiast resztę chętnie pooglądamy w innym temacie.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Weronika » 26 cze 2014, o 10:35

Takie sobie kolczyki sprawiłam a co :P
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, o 14:54 przez Weronika, łącznie edytowano 1 raz
Weronika
Użytkownik
 
Posty: 36
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 20:50
Lokalizacja: DWR

Re: Konkurs numer 2

Postprzez volf_25 » 26 cze 2014, o 17:37

Długi weekend dla mnie to był tydzień relaksu. ;) Plaża Sousse w Tunezji.

Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
volf_25
Stały bywalec
 
Posty: 222
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 20:53
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 29 cze 2014, o 17:52

Ok. Zakończyło się zgłaszanie zdjęć konkursowych, czas na głosowanie.
Nad pierwszym postem pojawiła się ankieta w której możecie oddać swój głos.
Głosowanie trwa do 06.07.14r.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 7 lip 2014, o 18:40

i co z rozstrzygnięciem konkursu?? jestem Ciekawa bo chyba pierwszy raz w życiu coś wygrałam hehe :D:
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 9 lip 2014, o 05:44

Ogłoszenie wyników odbędzie się w najbliższy weekend. ;)
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 12 lip 2014, o 15:48

No i mamy najbliższy weekend :?: i nic nie ma ;)
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez korzon » 12 lip 2014, o 19:39

Luiza pewnie pod koniec weekendu będą wyniki. Trzymam kciuki.
Avatar użytkownika
korzon
weteran
 
Posty: 2299
Dołączył(a): 30 lip 2013, o 13:13
Lokalizacja: Walbrzych

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 13 lip 2014, o 05:18

Witam wszystkich i przepraszam że musieliście tak długo czekać.
Czas na rozstrzygnięcie Konkursu nr 2.

"Fanfary."

I miejsce - Pokarm Tropical VITALITY&COLOR, kalendarz Tropical, smycz,

Wygrywa kolega Rygiel.

II miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT, kalendarz Tropical , smycz,

Wygrywa koleżanka Luiza.

III miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT CHIPS, kalendarz Tropical, smycz

Wygrywa kolega volf_25.

Prosimy o wysłanie swoich danych kontaktowych na forumowego maila dfa.net.pl@gmail.com
Nagrody zostaną wysłane pocztą.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 13 lip 2014, o 07:33

Chyba mała pomyłka jak by nie patrzył jeśli chodzi o punktacje :P :P
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez volf_25 » 13 lip 2014, o 09:58

Powinno być chyba tak. ;)

Serqu napisał(a):
I miejsce - Pokarm Tropical VITALITY&COLOR, kalendarz Tropical, smycz,

Wygrywa kolega Rygiel.

II miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT, kalendarz Tropical , smycz,

Wygrywa koleżanka Luiza.

III miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT CHIPS, kalendarz Tropical, smycz

Wygrywa kolega volf_25.

Obrazek
Avatar użytkownika
volf_25
Stały bywalec
 
Posty: 222
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 20:53
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Konkurs numer 2

Postprzez victus » 13 lip 2014, o 10:57

Bądźmy wyrozumiali dla Daniela :) zobaczcie o której to pisał i w niedzielę :P pewnie po grillu był :P niebawem powinien wyjaśnić sprawę :)
Avatar użytkownika
victus
Grupa DFA
 
Posty: 1214
Dołączył(a): 16 gru 2009, o 17:52
Lokalizacja: Wrocław / Żórawina

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 13 lip 2014, o 11:06

Już wyedytowałem. Dziękuję za czujność i przepraszam za zamieszanie.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez antek1981 » 13 lip 2014, o 12:37

Gratulacje dla wszystkich.
Avatar użytkownika
antek1981
Donator
 
Posty: 651
Dołączył(a): 14 wrz 2012, o 18:20
Lokalizacja: Wrocław

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Szymijohn » 13 lip 2014, o 12:50

Gratuluję :)
Avatar użytkownika
Szymijohn
Donator
 
Posty: 1027
Dołączył(a): 26 gru 2013, o 19:42
Lokalizacja: Nowogrodziec/Wrocław-Strzeganowice

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Seba » 14 lip 2014, o 06:53

Również gratuluję ;)
Seba
Użytkownik
 
Posty: 62
Dołączył(a): 13 mar 2014, o 07:45

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Rygiel » 14 lip 2014, o 10:06

Pierwszy raz w życiu coś wygrałem :D , Dziękuje i Pozdrawiam :v:
Avatar użytkownika
Rygiel
Stały bywalec
 
Posty: 317
Dołączył(a): 3 mar 2014, o 18:45
Lokalizacja: Wołów - Nora

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 15 lip 2014, o 14:55

Dziękuje za wygrane miejsce i za gratulację również gratuluje kolegom :) i pozdrawiam wszystkich :P
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Andrzej » 16 lip 2014, o 04:37

Gratuluję zwycięzcom wygranej, oraz dziękuję za udział w konkursie.
Obrazek
Prawdziwy facet nie je miodu !... Prawdziwy facet żuje pszczoły! ! !
I pamiętaj....Życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć Dieslem.
Mail- shrimps.life@gmail.com
GG- 32663094
Pozdrawiam "leszcz25"
Avatar użytkownika
Andrzej
Grupa DFA
 
Posty: 2552
Dołączył(a): 15 gru 2009, o 22:51
Lokalizacja: Szczepanów (Dolnośląskie)

Re: Konkurs numer 2

Postprzez volf_25 » 27 lip 2014, o 22:33

Trochę lipa z tym konkursem. Tydzień czekaliśmy na ogłoszenie wyników. :roftl: Teraz minęły już dwa tygodnie jak wysłałem dane do wysyłki nagrody i w skrzynce pocztowej pustka. Brawa dla organizatora :brawo:
Obrazek
Avatar użytkownika
volf_25
Stały bywalec
 
Posty: 222
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 20:53
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 28 lip 2014, o 04:51

Nagrody zostały wysłane w czwartek więc możesz już wypatrywać listonosza.
Na swoje wytłumaczenie mam tylko to, że od miesiąca do pracy wychodzę o 6 a wracam o 21, więc trochę trudno mi się ogarnąć z resztą. Dodatkowo komplet adresów do wysyłki miałem tydzień przed wysyłką, więc tak tragicznie chyba z tym czasem nie było.
Mam nadzieje że mimo wszystko będziecie zadowoleni z nagród i nie będziecie się wahali czy wziąć udział w następnym konkursie.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Re: Konkurs numer 2

Postprzez volf_25 » 28 lip 2014, o 10:26

Serqu napisał(a):Na swoje wytłumaczenie mam tylko to, że od miesiąca do pracy wychodzę o 6 a wracam o 21, więc trochę trudno mi się ogarnąć z resztą.

Sorry Serqu nie wiedziałem że tak ostro tyrasz.
Obrazek
Avatar użytkownika
volf_25
Stały bywalec
 
Posty: 222
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 20:53
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Rygiel » 28 lip 2014, o 17:26

Dzięki za papu ;) - Pozdrawiam Forumowiczów :v:
Avatar użytkownika
Rygiel
Stały bywalec
 
Posty: 317
Dołączył(a): 3 mar 2014, o 18:45
Lokalizacja: Wołów - Nora

Re: Konkurs numer 2

Postprzez volf_25 » 29 lip 2014, o 15:50

Nagroda dotarła dzięki. ;)
Obrazek
Avatar użytkownika
volf_25
Stały bywalec
 
Posty: 222
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 20:53
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Luiza » 1 sie 2014, o 11:18

Do mnie również dotarło papu :) Zdziwiłam się troszkę z nagrody pod względem pozytywnym oczywiście :) Pozdrawiam wszystkich i dziękuje :)
Luiza
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 16:42

Re: Konkurs numer 2

Postprzez Serqu » 1 sie 2014, o 16:55

Cieszę się że do wszystkich nagrody dotarły w całości. Jeszcze raz dziękuję za udział i oczywiście cierpliwość.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Zostaw komentarz


Powrót do Konkursy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości