.

Drodzy akwaryści!

Rabaty dla forumowiczów DFA
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej


Noworoczny konkurs akwarystyczny

[ Komentarze Facebooka]

Moderator: Grupa DFA

Noworoczny konkurs akwarystyczny

Postprzez OxyOne » 14 sty 2014, o 22:10

Z przyjemnością ogłaszamy pierwszy konkurs na forum DFA.

"Konkurs Noworoczny - Zgarnij Shrimpset 20"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich forumowiczów. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego artykułu o dowolnym biotopie i jego mieszkańcach i wysłanie linku na adres: dfa.net.pl@gmail.com
Przesłanie linku równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.

Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - Zestaw Aquael Shrimp-set 20, Pokarm Tropical VITALITY&COLOR, kalendarz Tropical,
II miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT, Pokarm Tropical VITALITY&COLOR, kalendarz Tropical ,
III miejsce - Pokarm Tropical SUPERVIT, kalendarz Tropical.


Regulamin Konkursu
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „Konkurs Noworoczny - Zgarnij Shrimpset 20”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląskie Forum Akwarystyczne, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2014 i kończy się w dniu 28 lutego 2014 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o przesłanie których uczestnik zostanie poproszony po zajęciu miejsca za które przysługuje nagroda, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, który jest :
1) osobą pełnoletnią lub na udział pisemną zgodę wydał opiekun prawny,
2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na przygotowaniu krótkiego artykułu o dowolnym biotopie i jego mieszkańcach i wysłanie linku na adres: dfa.net.pl@gmail.com
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w mailu zgłoszeniowym prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.
4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie administracji, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
6. Użytkownik może przesłać dowolną ilość artykułów z których każdy traktowany jest jako oddzielne zgłoszenie.

§ 3
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY O SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje się przez głosowanie na stronie dfa.net.pl.
2. Głosowanie trwa w dniach od 15 stycznia do 28 lutego 2014 r.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo, na mail podany przy rejestracji na forum DFA.
4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem, o którym mowa w paragrafie 3, ust. 3.
5. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.
7. Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
8. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
§ 4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 5 lutego 2014 r.
2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej http://www.dfa.net.pl.
6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Avatar użytkownika
OxyOne
Grupa DFA
 
Posty: 514
Dołączył(a): 17 lut 2011, o 22:18
Lokalizacja: Wrocław

Re: Noworoczny konkurs akwarystyczny

Postprzez rafalgt9hO » 20 sty 2014, o 19:40

Można wygrać świetne nagrody. Godny polecenia konkurs!
rafalgt9hO
Nowicjusz
 
Posty: 5
Dołączył(a): 20 sty 2014, o 19:35

Re: Noworoczny konkurs akwarystyczny

Postprzez Progress » 21 sty 2014, o 17:23

Proszę organizatora konkursu o doprecyzowanie terminu "krótki artykuł". Jakiś limit słów/ znaków/ stron? ;)
Sprzedam ryby z tego wątku: world-of-cats-cat-fishe-s-of-the-world-t2953.html (sumokształtne i kosiarki).
rozne-sumy-i-kosiarki-t6284.html
Progress
Stały bywalec
 
Posty: 283
Dołączył(a): 7 lis 2010, o 18:34
Lokalizacja: Wrocław

Re: Noworoczny konkurs akwarystyczny

Postprzez Dawid » 21 sty 2014, o 17:35

Progress napisał(a):Proszę organizatora konkursu o doprecyzowanie terminu "krótki artykuł". Jakiś limit słów/ znaków/ stron? ;)


Dołączam się, bo też mam z tym problem . :)
Dawid
Użytkownik
 
Posty: 59
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 19:14
Lokalizacja: Kadłub (Dolnośląskie)

Re: Noworoczny konkurs akwarystyczny

Postprzez Serqu » 21 sty 2014, o 19:17

Nie zostało sprecyzowane ile ma liczyć znaków więc każdy przesłany artykuł na temat będzie podany pod głosowanie.
Wybierać i tak będą forumowicze.
My będziemy tylko czuwać nad tym żeby nie było "cytatów" z innych źródeł.
Takie prace zostaną uznane za niespełniające §2, pkt 5a regulaminu i głosy oddane na nie będą głosami nieważnymi.
Jeśli nie odpisuję dłuższy czas na PW to oznacza że mam w robocie jihad, w związku z tym proszę o cierpliwość.
360L - Nowy Telewizor; 375L - Fangorn Forest; 375L - Serkowe Iwagumi; SPIS ARTYKUŁÓW
Obrazek
Avatar użytkownika
Serqu
Grupa DFA
 
Posty: 1024
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 03:35
Lokalizacja: Brzeg Dolny

Zostaw komentarz


Powrót do Konkursy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron